Ile kosztuje rozwód?

R

ozwód, bez względu na przyczyny jakie za nim stoją, zawsze jest zdarzeniem bardzo emocjonującym. Poza przygotowaniem psychicznym musimy pomyśleć także o zabezpieczeniu odpowiednich środków. Pytanie ile kosztuje rozwód pojawia się pewnie dosyć często przed wytoczeniem powództwa. Sprawa o rozwód, jak każde inne postępowanie sądowe niesie ze sobą pewne obciążenia finansowe. Koszty procesu, bo o nich dziś mowa, będą różniły się w zależności od wielu elementów, spośród których można wymienić przykładowo ilość zgłoszonych żądań, czy wnioskowanych dowodów. Samo pojęcie kosztów procesu w postępowaniu cywilnym jest bardzo szerokie i zostanie opisane w kolejnych wpisach, dziś natomiast skupię się na wyjaśnieniu ile ostatecznie kosztuje rozwód.

Zasady ponoszenia kosztów procesu.

Zanim przejdziemy do omówienia wysokości i rodzaju poszczególnych kosztów należy po krótce opisać zasady ich ponoszeni. Oczywistym jest, że zarówno strona powodowa, jak i pozwana poniosą pewne obciążenia finansowe w związku z procesem, niemniej jednak, zgodnie z zasadą „odpowiedzialności za wynik sprawy” – strona przegrywająca winna zwrócić koszty poniesione te drugą. Oznacza to, że strona wygrywająca nie tylko nie musi zwracać stronie przegranej jej kosztów, ale też uzyskuje całkowite pokrycie swoich. Mimo więc tego, że wraz z postępem sprawy rozwodowej przyjdzie nam ponieść pewne wydatki, to wygrana zapewnia nam ich zwrot od przeciwnika. Czasem zdąży się, że koszty powoda i pozwanego są porównywalne, zaś strony ze swoimi żądaniami utrzymały się „po połowie” – wówczas sąd może zdecydować o wzajemnym zniesieniu kosztów stron i wówczas każdy zostanie przy swoich własnych wydatkach.

Zwolnienie od kosztów sądowych.

Wyjaśnienia wymaga także, że sąd może zwolnić częściowo lub w całości z konieczności ponoszenia kosztów sądowych. Zwalniając w całości od kosztów sąd nie tylko nie pobierze od nas opłaty od pozwu rozwodowego, ale także tymczasowo wyłoży za nas inne wydatki, jakie powstaną w toku procesu. Częściowe zwolnienie może jedynie zmniejszyć nasz obowiązek ponoszenia ciężaru finansowego postepowania. Sąd wówczas odstępuje od pobierania niektórych opłat lub ogranicza każdorazowo opłatę lub inny wydatek do określonej z góry sumy, np. 200zł.

Czym są koszty procesu?

Zgodnie z kodeksową definicją, to koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Upraszczając, to po prostu “rachunek” podsumowujący wszystkie celowe koszty: poniesione przez stronę powodową, pozwaną, a także te, które sąd tymczasowo wyłożył z własnej kieszeni. Pod pojęciem kosztów procesu kryją się trzy główne kategorie obciążeń:


  • koszty sądowe

  • koszty zastepstwa

  • koszty związane ze stawiennictwem

Upraszczając, można także powiedzieć, że koszty te dzielą się na:


  • te, które pobiera sąd (opłata sądowa, wpis)

  • te, które ponoszą strony (dojazd, koszty pełnomocnika, itp.)

  • te, które należą się innym instytucjom lub specjalistom, za ich udział w postępowaniu (biegli sądowi, oponie wydawane przez Opiniodawcze Zespoły Specjalistów Sądowych, koszt zaświadczenia lekarza sądowego, koszt dojazdu sądu na przesłuchanie w miejscu zamieszkania itp.)

Koszty związane ze stawiennictwem strony ponosimy w związku z koniecznością wzięcia udziału w posiedzeniu. Na nie składają się koszty dojazdu i utracony w związku z tym zarobek. Będzie tu więc chodziło o cenę paliwa do samochodu, cenę biletu kolejowego itp.

Nie zawsze jednak będziemy mogli skutecznie żądać zwrotu tych wydatków. Korzystając bowiem ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika (adwokata) nie musimy przejmować się udziałem na tych posiedzeniach, o których sąd nas „tylko” zawiadomił. Zwrot uzyskamy dopiero za te posiedzenia, na których nasza obecność była konieczna ze względu na wezwanie nas do osobistego stawiennictwa (np. w celu przesłuchania).

Koszty zastępstwa procesowego to wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata). Stawki te różnią się w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz koniecznego nakładu pracy i ustalane są każdorazowo z uwzględnieniem indywidualnych aspektów sprawy.

Wspomnieć o powyższych kosztach należy, jednak ich wysokość może znacznie różnić się w poszczególnych rozwodach, a czasem mogą one w ogóle nie powstać. Do takiej sytuacji dojdzie wtedy, gdy strona będzie działała bez pełnomocnika i jednocześnie mieszka w mieście siedziby sądu rozwodowego (okręgowego).

Koszty sądowe – koszty konieczne.

Koszty sądowe dzielą się na opłatę sądową (wpis), oraz wydatki. Na tych kosztach skupić musimy się najbardziej. Po pierwsze dlatego, że niektóre z nich powstają już przy złożeniu samego pozwu rozwodowego. Po drugie – dodatkowe obciążenia z tego tytułu powstają w czasie trwania postępowania lub na jego końcu.

Wydatki to koszty, jakie powstają w toku procesu – najczęściej związane będą ze stawiennictwem świadka lub sporządzeniem opinii przez biegłego. Zasadą jest, że strona wnosząca o dopuszczenie dowodu powinna – na wezwanie sądu – uiścić zaliczkę na poczet jego przeprowadzenia. Często jednak sąd rozdziela zaliczkę po połowie między stronami, czasem przeprowadza te dowodu wykładając tymczasowo środki z kasy sądu.

Opłata sądowa, to tzw. wpis – kwota, jaką uiszczamy wraz ze złożeniem pozwu rozwodowego. Opłata sądowa w sprawie o rozwód jest opłata stałą i wynosi 600zł. Gdy strony wniosą zgodnie o rozwód bez orzekania o winie – połowa uiszczonej opłaty od pozwu zwracana jest po uprawomocnieniu wyroku. Najczęściej, jeżeli pozew rozwodowy zawiera jedynie żądanie rozwiązania małżeństwa, opłata w wysokości 600zł to jedyne koszty, jakimi musimy się martwić na tym etapie.

W wyroku rozwodowym sąd z urzędu i zawsze rozstrzyga o kosztach wychowania i utrzymania małoletnich dzieci stron (o alimentach), o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, a także o korzystaniu ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Te rozstrzygnięcia są objętą jedną opłatą od pozwu w wysokości 600zł i nie podlegają oddzielnym opłatom.

Sytuacja nie zmienia się, jeżeli złożymy wraz z pozwem rozwodowym także inne żądania. Sąd wówczas będzie orzekał o obowiązku poniesienia tych opłat dopiero w orzeczeniu kończącym postępowanie (wyroku). Tam też ustali dodatkowe opłaty sądowe od roszczeń rozpoznanych łącznie z żądaniem rozwodu oraz kto i w jakiej wysokości je ponosi. Dotyczy to:


  • orzeczenia o eksmisji małżonka – 200zł;

  • orzeczenie o podziale majątku: – 1.000zł, w przypadku wniosku zgodnego 300zł

  • orzeczenie o obowiązku alimentacyjnym: – 5% łącznej sumy alimentów za jeden rok

Na marginesie należy zaznaczyć, że nie są to żądania, jakie koniecznie musimy zawrzeć w pozwie rozwodowym.

Wiedząc już ile kosztuje pozew rozwodowy możemy spokojnie przygotować odpowiedni budżet.

Leave a reply