Kancelaria Adwokata Mikołaja Jarosińskiego

Tychy, Katowice, Gliwice, Żory, Rybnik, Śląsk

Telefon

(+48) 535-134-104

Prawo rodzinne to gałąź o największej doniosłości w życiu każdego z nas. To sprawy delikatne, nierzadko bolesne, odciskające piętno na rodzinie i życiu naszych najbliższych. Emocje temu towarzyszące wymagają odpowiednego zaangażowania, wsparcia i empatii. Mając to na uwadze oferuję prowadzenie spraw z najwyższą dbałością o komfort i ochronę Twoich interesów. Najczęstszymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego są te dotyczące alimentów – najpierw ich ustalenie dla dzieci i ewentualnie małżonka, a następnie ich późniejszego dostosowania do zmieniających się okoliczności. Trzeba wiedzieć jakie przesłanki decydują o ich wysokości i jakich argumentów użyć żeby przekonać sąd do swoich racji. Moim priorytetem jest sprawne przeprowadzenie postępowania w możliwie jak najbardziej stonowanej atmosferze.

Często zdarza się, że samo rozstrzygnięcie przed sądem nie zawsze gwarantuje jego wykonanie przez stronę przeciwną. Stąd duży nacisk kładę na to, by powierzone mi zadania doprowadzić do ich pozytywnego zakończenia. Do najczęstszych tego typu problemów należą alimenty i kontakty z dziećmi. Dlatego służę radą także po zakończeniu sporu, kiedy najistotniejsze staje się wprowadzenie w życie treści postanowień, czy orzeczeń.

Polecam więc swoje wsparcie, zapewniając, że honorarium będzie odpowiednio dostosowane do konkretnego zagadnienia. Prawo rodzinne, opiekuńcze, a także sprawy rozwodowe i spadkowe to bardzo szeroki zakres usług. Poniżej wymieniam przykładowe z nich:

 • Sprawy o rozwód i separację
 • Sprawy o podział majątku
 • Sprawy alimentacyjne
 • Sprawy o kontakty z dziećmi
 • Sprawy z zakresu pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej
 • Sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa
 • Sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa
 • Sprawy o przysposobienie (adopcję)
 • Sprawy o podział spadku
 • Sprawy o zachowek
 • Sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego
 • Sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
 • Sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich

Jako adwokat, posiadam doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego. Świadczę pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego, karno-skarbowego oraz wykroczeniowego, w tym w zakresie reprezentacji przed sądami, organami policji i prokuratury oraz innymi organami dochodzeniowo-śledczymi. W sprawach tych występuje w charakterze obrońcy oskarżonego albo pełnomocnika pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego).

Odpowiedzialność karna często wiąże się w kontekście innych gałęzi prawa, np. prawem spółek, prawem konkurencji, autorskim i własności przemysłowej, czy upadłościowym. Praktyka ta jest zatem elementem kompleksowego wsparcia prawnego udzielnego klientom indywidualnym oraz biznesowym.

 • Obrona oskarżonych w sprawach karnych, karnoskarbowych
 • Obrona obwinionych w sprawach wykroczeń i wykroczeń skarbowych
 • Obrona obwinionych w sprawach wykroczeń i wykroczeń skarbowych
 • Reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych w postępowaniu karnym
 • Reprezentacja skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym
 • Przygotowywanie pism w postępowaniu przygotowawczym, jurysdykcyjnym i wykonawczym

Prawo administracyjne dotyczy każdego z nas – zarówno przedsiębiorcy, jak i obywatela. To zdecydowanie najbardziej rozrośnięta gałąź prawa, co powoduje, że strona w starciu z urzędem często pozostaje bezsilna. Samym również urzędom coraz trudniej odnaleźć się w gąszczu przepisów.  Dlatego pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest nie tyle pomocna, co niezbędna. Jeśli decyzja wydana w Twojej sprawie nie spełnia Twoich oczekiwań – skonsultuj się z adwokatem. Pamiętaj, że administracja podlega kontroli Sądów Administracyjnych.

Oferuję swoje wsparcie w postepowaniach administracyjnych przed organami I-szej i II-giej instancji, a także w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Oferuję pomoc w sprawach:

 • Prawa budowlanego
 • Prawa ubezpieczeń społecznych
 • Gospodarki nieruchomościami
 • Zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
 • Odwołań od decyzji urzędów skarbowych
 • Postęwpowań w zakresie uzyskania zezwoleń i koncesji niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej
 •  

  W zakresie:

 • Reprezentowania w postępowaniu przed organami administracji publicznej
 • Reprezentowania w postepowaniach sądowo-administracyjnych
 • Skarg na decyzje do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
 • Skarg kasacyjne do Naczelnego Sadu Administracyjnego
 • Zażaleń na postanowienia organów
 • Wniosków, pism i odwołań

Świadczona przez Kancelarię bieżąca pomoc w zakresie prawa cywilnego dotyczy wielu jego aspektów. Adwokat z odpowiednim warsztatem merytorycznym, metodologią pracy oraz warsztatem jest w stanie przedstawić opracowanie wielu skomplikowanych sytuacji prawnych. Stąd też systematyzując główne typy podejmowanych zadań, Kancelaria świadczy następujące usługi:

 • Sprawy rzeczowe (o ochronę własności, dotyczące nieruchomości, o zasiedzenie, służebności, rozgraniczenie)
 • Sprawy windykacji roszczeń majątkowych (negocjacje polubowne, pozwy w postepowaniu upominawczym, nakazowym, elektronicznym postępowaniu upominawczym)
 • Prowadzenie i zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym (kancelaria posiada współpracujących z nią komorników)
 • Sprawy dotyczące wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, zarządu majątkiem
 • Sprawy wieczystoksięgowe (wpis prawa własności do ksiąg wieczystych, ograniczone prawa rzeczowe)
 • Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przeciwko ubezpieczycielom, osobom fizycznym i prawnym)
 • Sprawy z zakresu praw autorskich i innych praw niemajątkowych
 • Sprawy z zakresu odpowiedzialności cywilnej
 • Prawo kontraktowe (sporządzanie projektów umów, opiniowanie umów)
 • Sporządzanie opinii prawnych pisemnych i ustnych
 • Zastępstwo przed sądami, we wszystkich stadiach i instancjach
 • sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
 • Sprawy z zakresu prawa pracy (odwołanie od wypowiedzenia, zaległe wynagrodzenie, ustalenie istnienia stosunku pracy)

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna w zakresie prawa pracy skierowana jest zarówno do pracownika, jak i pracodawcy. Wsparcie obejmuje indywidualne oraz zbiorowe prawo pracy. Obsługa prawna obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji;
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • pomoc prawną w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych;
 • ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania;
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym tworzenie odpowiedniej dokumentacji.

W zakresie prawa gospodarczego, prowadzenie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych obejmujące w szczególności:

 • sporządzanie projektów umów i opinii prawnych;
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami;
 • reprezentację jako pełnomocnik w postępowaniu przed sądami powszechnymi; administracyjnymi, organami administracji we wszystkich instancjach;
 • rejestracja spółek oraz zmiany w umowach spółek;
 • dokonywanie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • umowy związane z obrotem gospodarczym;
 • rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie działalności gospodarczej (w tym także spółki cywilne);
 • doradztwo prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • przekształcanie spółek.
Estetyczna 4, 43-100 Tychy
Tel: (+48) 792-573-553, Email: biuro@adwokatjarosinski.pl