Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Co grozi za posiadanie narkotyków? Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii reguluje wiele kwestii – od działalności wychowawczej i rehabilitacji osób uzależnionych, przez zasady związane z wytwarzaniem i obrotem pewnymi substancjami, po formułowanie sankcji za naruszenie zakazów. Jakie jednak grożą kary za posiadanie narkotyków?

Najistotniejszym w tym zakresie jest przepis art. 62 cytowanej ustawy, zgodnie z którym kto wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Posiadanie znacznej ilości tych środków zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Z redakcji tego przepisu wynika, że ustawodawca dosyć poważnie traktuje nielegalne posiadanie narkotyków, bo nawet w przypadku mniejszej wagi przewiduje możliwość orzeczenia rocznej kary pozbawienia wolności. Dla porównania, w kilku krajach Unii Europejskiej posiadanie i obrót narkotyków miękkich, takich jak marihuana jest zupełnie legalne, a w pozostałych krajach nie jest karane. Polska ustawa słusznie jest uznawana za jedną z najbardziej surowych ustaw antynarkotykowych.

Zatrzymanie za posiadanie.

Do zatrzymań najczęściej dochodzi według następującego scenariusza – osoba zatrzymana przewożona jest do jednostki Policji na tzw. „dołek”, czyli policyjną izbę zatrzymań. W tzw. „międzyczasie” technik ustala, z jaką substancją mamy do czynienia. Jeżeli wynik będzie pozytywny – organ procesowy przystąpi do przedstawienia zarzutów i przesłuchania osoby w charakterze podejrzanego. Przeszukanie miejsca zamieszkania i innych pomieszczeń i pojazdów (piwnica, miejsce pracy, garaż) następuje w przeważającej liczbie przypadków, a w zasadzie niemal za każdym razem.

Jakie kara za posiadanie?

Dalszy rozwój zdarzeń uzależniony jest od kilku elementów, a głównie od ilości oraz rodzaju posiadanej substancji. Z reguły sankcje za posiadanie narkotyków twardych spotkają się z karą surowszą, niż te orzekane za posiadanie narkotyków należących do kategorii miękkich.

Drugim czynnikiem, wpływającym na rodzaj i wymiar kary to wcześniejsza karalność za podobne przestępstwa. Jeżeli masz już na koncie np. grzywnę za posiadanie drobnej ilości – kolejna kara będzie już bardziej surową. W ostateczności sąd uznać może, że ponowne naruszenie porządki prawnego powinno spotkać się z najdotkliwszą karą – bezwzględnego pozbawienia wolności. Odwrotnie zaś, jeżeli posiadanie ma charakter jednorazowy, a oskarżony zdoła przekonać sąd, że sytuacja taka ma charakter incydentu – sąd może poprzestać na wymierzeniu grzywny.

Istotne także jest to, jak oskarżony dotychczasowo żył oraz jakie są jego warunki osobiste. Innymi słowy należy wyeksponować te okoliczności, które stawiają oskarżonego w dobrym świetle. Na korzyść na pewno przemawiać będą pozytywna opinia od pracodawcy czy opinia środowiskowa, wcześniejsza działalność charytatywna, czy społeczna.

Sąd weźmie także pod uwagę to, jak oskarżony postępował po popełnieniu przestępstwa – przyznanie się do winy, ujawnienie istotnych okoliczności, okazanie skruchy, podjęcie takich działań jak np. terapia.

Zadaniem oskarżonego/podejrzanego i jego obrońcy jest więc wykorzystanie każdej z tych możliwych okazji, by przekonać sąd do orzeczenia kary najmniej dotkliwej dla podsądnego.

Czy można w ogóle uniknąć kary za posiadanie narkotyków?

Zdecydowanie tak, ważne jednak, co rozumiemy pod pojęciem „uniknięcia” kary. Orzeczenie kary pozbawienia wolności w zawieszeniu lub grzywny jest w pewnym sensie zwycięstwem, ale ustawy przewidują także możliwość umorzenia postępowania przygotowawczego, a w późniejszej fazie – postępowania karnego przed sądem. Dobrodziejstwo tych dwóch ostatnich instytucji powala „uniknąć” kary w pełnym tego słowa znaczeniu. Postępowanie jest bowiem umarzane jeszcze przed wydaniem wyroku, a więc przed orzeczeniem jakiejkolwiek kary. Z uwagi na rozległość tego tematu, pozwolę sobie opisać je w kolejnym artykule poświęconym zagadnieniom związanym z prawem karnym.

Leave a reply