Kolejne zmiany specustaw COVID-19.

Ostatnie tygodnie upływały na zmianach: na uchwalaniu zmian i przygotowywaniu kolejnych w przepisach zapobiegającym skutkom COVID-19. Tuż po uchwaleniu Tarczy Antykryzysowej rozpoczęły się prace nad jej nowelizacją, tj. Tarczą Antykryzysową 2.0. obecnie Sejm RP uchwalił trzecią już wersję Tarczy Antykryzysowej. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze dla obywateli modyfikacje przepisów.

Przepisy antylichwiarskie.

Lichwa jest zjawiskiem niemoralnym i nieetycznym. Z powodu COVID-19 ucierpi wiele gospodarstw domowych. Wielu dla poratowania budżetu domowego zaciągnie pożyczki lub kredyty. Nierzadko zdarza się, że pożyczkodawcy lub firmy windykacyjne uciekają się do posunięć wątpliwych z punktu widzenia etycznego, bogacąc się przy tym kosztem kontrahenta. W celu ukrócenia takich praktyk wprowadzono modyfikację do art. 304 Kodeksu karnego dodając do niego § 2 i 3. Przepisy te – w uproszczeniu – będą karały sytuacje, w których pożyczkodawcy żądaliby od osoby fizycznej kosztów innych niż odsetki w kwocie przewyższającej dwukrotność odsetek. To samo dotyczy samych odsetek – karze podlega ten, kto żąda zapłaty odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę odsetek maksymalnych.

Jeżeli chodzi o zmiany w Kodeksie cywilnym, proponuje się dodanie przepisu 387(1) k.c., który ma wyeliminować sytuacje, w których brak spłaty raty nawet niewielkiej pożyczki powodował utratę domu lub mieszkania. Przepis ten wprowadza nieważność umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta gdy:

1) wartość przenoszonej własności nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za zwłokę od tej wartości za okres 24 miesięcy lub

2) wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona, lub

3) zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę.

Do tej pory w takich umowach dom lub mieszkanie stanowiły zabezpieczenie pożyczki, ale niejednokrotnie niższej, niż wartość nieruchomości. W efekcie nawet przez jeden dzień opóźnienia w spłacie pożyczki pożyczkobiorca tracił dach nad głową.

Większa kwota wolna od potrąceń komorniczych, łatwiejszy dostęp do Funduszu Alimentacyjnego .

Planowana jest także zmiana art. 87 (1) Kodeksu pracy. Przepis ten reguluje ile komornik może potrącić z naszej wypłaty. Na chwilę obecną wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy (po odliczeniu m.in. składek i zaliczki na podatek dochodowy). Ustawodawca doszedł jednak do wniosku, że gdy taki pracownik utrzymuje rodzinę, kwota pozostała po potrąceniach jest po prostu niewystarczająca. Lekarstwem na trudną sytuację rodzin ma być zwiększenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego członka rodziny, pozostającego na utrzymaniu osoby pracującej.

Dodatkowo, od 1 lipca 2020 r. wzrośnie limit dochodów, pozwalający na uzyskanie wsparcia z Funduszu Alimentacyjnego. Obecnie jest to kwota 800 zł w przeliczeniu na członka rodziny, a docelowo ma to być kwota 900 zł. Oczywiście takie rozwiązanie stanowi pomoc dla osób samotnie wychowujących i należy ją ocenić pozytywnie.

Leave a reply