Pomoc starosty

Pomoc starosty

W poprzednim wpisieopisałem z jakich udogodnień może skorzystać pracodawca w związku z wprowadzeniem Tarczy Antykryzysowej. Opisywałem tam mechanizm pozwalający na obniżenie wymiaru czasu pracy i uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nie jest to jedyna forma wsparcia, na jaka może liczyć przedsiębiorca. Dzisiaj słów kilka o pomocy starosty.

Pomoc starosty.

Pomoc starosty dotyczy dofinansowania wynagrodzeń pracowników w przypadku stosowania przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. Pomoc udzielana jest na podstawie umowy zawartej między starostą, a przedsiębiorcom. Tak samo jak w przypadku przestoju i obniżonego etatu musi zaistnieć przesłanka pozytywna w postaci spadku obrotów, przy czym w grę wchodzi wyłącznie porównanie dwóch miesięcy tego roku, do analogicznych dwóch miesięcy z roku poprzedniego. Kryterium spadku obrotów szerzej opisywałem w poprzednim wpisie. Pomoc starosty na ogół przyznawana jest na okres 3 miesięcy, przy czym okres ten może zostać wydłużony rozporządzeniem Rady Ministrów w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej. Dofinansowanie przyznawane jest w miesięcznych transzach. Co istotne, dofinansowanie nie obejmuje wyłącznie zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, ale także tych świadczących pracę z umowy zlecenia lub na podstawie innych stosunków prawnych.

Kto skorzysta z pomocy starosty?

Z pomocy skorzystają tylko mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Ustalenie właściwej kategorii zależne jest od ilości pracowników oraz wygenerowanego obrotu.

Mikroprzedsiębiorcąjest podmiot, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekraczają równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mały przedsiębiorca w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średni przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów euro.

Należy także pamiętać, że z pomoc starosty skierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy którzy nie zalegają z opłatami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

Wysokość wsparcia.

To ile otrzymamy tytułem wsparcia zależy wyłącznie od tego jaki spadek obrotów firma odnotowała.
W przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% dofinansowanie sięga 50% wynagrodzenia pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, nie więcej jednak niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Gdy spadek jest większy niż 50%, dofinansowanie wzrośnie do 70% wynagrodzenia nie więcej jednak niż 70% wynagrodzenia minimalnego. Spadek obrotów o co najmniej 80% spowoduje, że udział w finansowaniu wynagrodzenia wzrośnie odpowiednio do 90%.

Pomoc starosty wiąże się jednak z pewnymi obowiązkami. Pracodawca korzystający z pomocy starosty, musi utrzymać stanowisko pracy, na które otrzymał pomoc przez okres dofinansowania oraz okres równy okresowi dofinansowania. Sankcją za niedotrzymanie tych warunków jest obowiązek zwrotu dofinansowania, ale proporcjonalnie. Innymi słowy przedsiębiorca pobierający przez dwa miesiące dofinansowanie do pracownika musi kontynuować zatrudnienie przez te dwa miesiące i kolejne dwa miesiące. Jeżeli pracownika utrzyma tylko przez jeden miesiąc, wówczas zwróci tylko połowę dofinansowania.

Leave a reply