Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa

W poprzednim wpisie informowałem o możliwej interpretacji nakazów i zakazów, jakie pojawiają się niemal każdego dnia. Epidemia koronawirusa uderza nie tylko w wolności obywatelskie, ale także w gospodarkę, której podstawą jest przedsiębiorca. Ostatnio przyjęta Tarcza Antykryzysowa wprowadza szereg rozwiązań, które mają przede wszystkim ochronić miejsca pracy, a w drugiej kolejności także przedsiębiorców. Poniżej zamieszczam krótki opis najważniejszych regulacji skierowanych do pracodawców, jakie znalazły się w pakiecie.

Pomoc przedsiębiorcom w celu ochrony miejsc pracy

Jest to chyba najistotniejsza spośród nowych regulacji. Skonstruowano tu trzy rodzaje wsparcia pracodawcy:

Pomoc starosty

Pomoc starosty

– świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,

– świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,

– świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

Aby w ogóle rozważyć skorzystanie z dobrodziejstw przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy najpierw należy ustalić, czy doszło do spadku obrotów gospodarczych.

Zgodnie z Tarczą Antykryzysową, ze spadkiem obrotów gospodarczych mamy do czynienia w dwóch przypadkach:

– gdy spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym wynosi 15% lub więcej biorąc pod uwagę stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r. do tego samego okresu w roku 2019,

– gdy spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym wynosi 25% lub więcej biorąc pod uwagę stosunek łącznych obrotów w dwóch miesiącach po 1 stycznia 2020 r.

Postojowe, czy obniżenie wymiaru czasu pracy?

O stanie przestoju ekonomicznego mówimy wówczas, gdy pracownik zgłasza wprawdzie gotowość do świadczenia pracy, ale pracy tej nie może świadczyć z przyczyn od niego niezależnych. Chodzi tu – przekładowo – o fryzjerów, pracowników kin, barów, restauracji itp.

W przypadku przestoju prawodawca może zdecydować, że będzie wypłacał wynagrodzenie zredukowane maksymalnie o 50% nie mniej jednak, niż wynagrodzenie minimalne. Pracodawca może jednak liczyć na wsparcie w postaci dofinansowania do wynagrodzeń. Dopłaty te wyniosą 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz wsparcie w postaci sfinansowania składek ZUS.

W przypadku zmniejszenia czasu pracy pracowników, etat zmniejszyć można wyłącznie o 20%, ale pracownikowi nie może zostać mniej niż ½ etatu, a uzyskiwane przez niego wynagrodzenie – mniejsze niż minimalne. Wsparcie wyniesie do połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2019 r.

Zastosowanie warunków mniej korzystnych dla pracowników.

Tarcza Antykryzysowa przewiduje kolejne szczególne rozwiązanie. Pracodawca może zawrzeć z pracownikami porozumienie, na mocy którego wejdą w życie warunki mniej korzystne niż te, jakie wynikają z umowy o prace. Takie porozumienie ma charakter czasowy i – co istotne – musi zostać zawarte z reprezentantami pracowników, tj. organizacją związkową, zakładowa organizacją związkową lub z przedstawicielami pracowników.

Przesłanką zastosowania takiego rozwiązania jest identyczna, jak w przypadkach powyższych dla wariantów 15-procentowych i 25-procentowych. Dodatkowo wymaga się, aby pracodawca nie zalegał z podatkami lub składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – za okres do końca IV kwartału 2029 r.

Leave a reply