znęcanie się art. 207 KK

Art. 207 KK – przestępstwo znęcanie

Znęcanie, przemoc psychiczna i fizyczna, o której mowa w artykule 207 Kodeksu Karnego, to powszechny problem. Niestety, często ofiary nie zdają sobie sprawy z tego, że padają ofiarą tego przestępstwa, albo boją się zgłosić je na policję z obawy przed odwetem. Z tego powodu oficjalne statystyki nie oddają skali problemu.

Na moim blogu znajdziesz więcej wpisów poświęconych prawu karnemu, to niektóre z tematów, które mogą być interesujące:

Przedmiot chroniony i istota znęcania się

Prawo karne definiuje znęcanie się jako naruszanie nietykalności cielesnej, zdrowia lub życia ofiary w przypadku przemocy fizycznej. W przypadku przemocy psychicznej chodzi o naruszanie godności, dobrego imienia oraz poczucia własnej wartości ofiary. Przestępstwo znęcania się może przybierać różne formy, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Przykładowe działania, które mogą być uznane za znęcanie się, obejmują nie tylko oczywiste akty przemocy, takie jak bicie czy popychanie, ale także działania nie polegające na przemocy fizycznej . Chodzi tu o awanturowanie się, zakłócanie snu, czy wystawianie na ekstremalne warunki atmosferyczne.

W przestępstwie z art. 207 KK nie ma znaczenia wiek ani płeć zarówno sprawcy, jak i ofiary. Kluczowym elementem jest fakt, że przemoc musi być wymierzona w osobę najbliższą sprawcy lub osobę pozostającą z nim w stałym lub przemijającym stosunku zależności. O uznaniu, że doszło do znęcania się, decyduje obiektywna ocena działania sprawcy dokonana przez osobę trzecią, a nie subiektywne odczucia samej ofiary.

Trzeba także podkreślić, że nie jest możliwe wzajemne znęcanie się nad sobą małżonków. W takich sytuacjach konieczne jest identyfikowanie i przypisywanie konkretnych zachowań każdego z małżonków do odpowiednich norm prawnych, takich jak znieważenie czy groźby. Jednakże, bez względu na okoliczności, przemoc w jakiejkolwiek formie jest poważnym przestępstwem, które stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i godności ofiary.

Kto może być sprawcą i ofiarą znęcania się z art. 207 KK

Przestępstwo można popełnić na szkodę osoby najbliższej, bądź wykorzystując zależność. Pojęcie osoby najbliższej definiuje art. 115 par. 11 KK, jest to:

małżonek;
wstępny;
zstępny;
rodzeństwo;
powinowaty w tej samej linii lub stopniu;
osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek;
osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (partner).

Zależność może wynikać z różnych stosunków, może to być przełożony, nauczyciel, opiekun.

Znęcanie się – konstrukcja przestępstwa

Należy podkreślić, że jednorazowe, przypadkowe zachowanie sprawcy, nie spełnia znamion znęcania się. W takich sytuacjach oceniamy poszczególne zachowania – groźbę, naruszenie nietykalności. Wówczas nie przyjmuje się konstrukcji znęcania się. Znęcanie się wymaga celowego, ukierunkowanego i konsekwentnego działania sprawcy, które się powtarza. Nawet jeśli jest to jedno konkretne działanie, musi być ono rozciągnięte w czasie, chociaż przepisy nie określają dokładnie, jak długo musi trwać. Zachowanie sprawcy musi tez osiągnąć pewną intensywność. Motywacje sprawcy nie mają znaczenia dla oceny jego postępowania, nawet jeśli hipotetycznie uzasadniają takie a nie inne zachowanie.

Znęcanie się – jakie kar

Za popełnienie przestępstwa znęcania się zgodnie z artykułem 207 par. 1 KK grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W ustawie wprowadzono także kwalifikowane typy tego przestępstwa, które skutkują surowszymi sankcjami. Jeśli sprawca znęca się nad osobą bezradną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, może być skazany na karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W przypadku przestępstw związanych z wyjątkowym okrucieństwem, kara wynosi od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Najwyższą karą karane są sytuacje, w których znęcanie się doprowadziło do próby samobójczej ofiary. W takich przypadkach kara może wynieść od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, pod warunkiem istnienia bezpośredniego związku między działaniem sprawcy a próbą samobójczą ofiary.

Adwokat Tychy, sprawy karne, rozwód, sprawy rodzinne

1 Komentarze
  • Posted by https://maps.app.goo.gl/G4RUkskCuBuCfHoLA Maj 29, 2024 at 12:18 pm

    Artykuł 207 Kodeksu Karnego dotyczy znęcania się, czyli przemocy fizycznej i psychicznej. To poważny problem, którego ofiary często boją się zgłosić na policję. Przemoc może obejmować bicie, popychanie, awantury, czy zakłócanie snu. Przestępstwo to wymaga powtarzalnych, celowych działań. Kara za znęcanie się wynosi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, a w przypadku wyjątkowego okrucieństwa lub skutkującego próbą samobójczą, nawet do 12 lat.

    Reply

Leave a reply